35 anys després -cat

Trenta-cinc anys de Grup Zero *

Quan ja s’havien elaborat els materials imprescindibles per a les classes i estava en marxa la Reforma de l’Ensenyament Secundari Obligatori, al Grup Zero es van desenvolupar noves formes de treball en funció de la dedicació docent de cadascun dels seus membres.

Un nucli important del grup l’han constituït els professors d’institut que no només han continuat el seu treball amb les idees bàsiques inicials del Grup Zero, sinó que s’han seguit formant i desenvolupant en la línia de l’evolució de les idees apuntades en l’apartat anterior. Seminaris de matemàtiques, seminaris de matemàtiques i ciències,  i programacions de centre han constituït el nou marc de treball de molts dels professors d’institut del Grup Zero en els últims anys.

A més, bona part d’aquests mateixos professors s’han implicat en comissions de currículum o en la formació permanent d’ensenyants, primer en el marc de la Reforma i, més recentment, en els plans de formació de la Generalitat de Catalunya basats en la “pràctica reflexiva”.

Un altre nucli el forma el professorat que s’ha dedicat a la formació inicial de professors de Primària (Escoles de Mestres, Facultats d’Educació) i de Secundària (CAP i Mestratges de Secundària) així com a tasques de formació permanent de tots dos col·lectius (ICEs, Centres de Professors, Societats de Professors de Matemàtiques). Aquests mateixos professors han desenvolupat treballs de recerca en el camp de la Didàctica de les Matemàtiques.

Per acabar, cal insistir en el fet que el Grup Zero va marcar per bé a tots els seus membres, tant en el seu desenvolupament professional com en les relacions d’amistat que s’han anat consolidant i que es tradueixen en dues trobades fixes anuals, trobades que mantenen la cohesió d’un grup proper a celebrar els trenta-cinc anys de la seva primera reunió.

Aquest text és part de l’article: Carmen Azcárate, Mª José Castelló, Carles Lladó. “El Grup Zero”, Revista Uno, nº 55, Juliol 2010.

*Ara ja som aprop dels 45 anys. Seguim igual.