Càlcul diferecial

Càlcul diferencial. Estudi de funcions

En aquest tema, ara que ja heu treballat abastament amb el concepte de límit i que us és molt familiar el càlcul de limits i el de derivades, reprendrem aquest estudi formalitzant, d’una banda els conceptes que foren introduits de forma intuitiva, i de l’altra completant-lo amb la introducció de nous conceptes (punts d’inflexió, concavitat i convexitat) i amb l’estudi general de les asímptotes. Tot això ens permetrà d’estudiar una gran diversitat de funcions i de dibuixar-ne el grafic