Els nombres enters

Els nombres enters

Quant al tema Els Nombres Enters té dues parts: el concepte i les operacions. En l’estudi del concepte ens proposem que els alumnes arribin a distingir els dos aspectes: variació (disminució-augment) i estat (valor fix). Treballem també la representació gràfica i l’ordenació. Finalment estudiem les operacions de manera que, en acabar aquest tema, els alumnes estiguin en condicions d’abordar l’àlgebra.

11 . El matemàtic grec Pitàgoras va néixer l’any -580 i va morir l’any -500. Com interpretes aquests nombres? Si Thales va néixer 44 anys abans, quin any va néixer?

Recapitulem: En aquests darrers problemes hem tomat a trobar uns nombres precedits d’un signe + o -. Però, atenció, aquests nombres no són variacions. Fixa’t que ens indiquen simplement un valor que està per sobre o per sota d’un determinat zero. Direm que aquests nombres representen estats.