Guia del Professor Càlcul en la Història

Guia del professor de Càlcul en la Història

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS

  • Diferenciar les dues maneres inicials per comptar i valorar el sistema de marques com a més útil.
  • Escriure nombres en notació additiva i en notació posicional.
  • Conèixer les propietats dels dos sistemes d’escriptura, apreciar-ne les diferencies i valorar la comoditat del posicional sobre l’additiu.
  • Representar nombres a l’àbac.
  • Sumar i restar nombres en l’àbac.
  • Trobar nombres decimals compresos entre n i n+l tan petits com vulguem.
  •  … 
  • (Pàg. 3 de la Guia)