Rectes i vectors

Rectes i vectors

VectorsImatge2

Quan hom amida una llargada,  expressa el resultat mitjançant un cert nombre d’unitats; la longitud d’un bastó pot ésser d’un metre i mig, el pes d’un objecte de mil dos-cents grams i un interval de temps de tants minuts i segons. En cadascun d’aquests casos el resultat de la mesura s’expressa per mitjà d’un nombre. Això no obstant, solament un nombre no basta per descriure certs conceptes físics. El reconeixement d’aquest fet constituí un progrés notable en la investigació científica. Per caracteritzar una velocitat, per exemple, és tan essencial una direcció com un nombre. Això també és cert per a les forces, ja que si considerem com a força tot el que és capaç de modificar l’estat de repòs o de moviment d’un cos, és evident que aplicant forces de la mateixa intensitat podem produir efectes molts diferents segons la direcció en què apliquem la força. De fet no basten per a caracteritzar la velocitat i la força un nombre i una direcció, ja que aquesta última té dos sentits oposats i el moviment d’un cotxe és diferent si es fa en un sentit o en el seu oposat i l’efecte d’una força és diferent segons que s’apliqui en un sentit o en un altre.